PRESS

OUR BOOK – THE SECOND HOME

November 19, 2018

ספר העבודה שלפניכם, מסביר וממחיש את תכנון המשרד העדכני ביותר, באמצעות הידע של אדריכלית ורד גינדי, נסיונה הרב ויכולותיה היצירתיות.
עבודות גינדי סטודיו שבספר, מלמדות פיתוח ויישום תכניות המדגישות את ההיבטים הסביבתיים, האנושיים, הכלכליים והחברתיים של העיצוב וממחישות פתרון פיזי מלא.

more from the press